Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Απόλυτοι αριθμοί

Απόλυτοι αριθμοί

Die Zahlen von 0 bis 1.000.000.000.000

Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 1.000.000.000.000


0 = null
1 = eins
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben
8 = acht
9 = neun
10 = zehn
11 = elf
12 = zwölf
13 = dreizehn
14 = vierzehn
15 = fünfzehn
16 = sechzehn
17 = siebzehn
18 = achtzehn
19 = neunzehn
20 = zwanzig
21 = einundzwanzig
22 = zweiundzwanzig
23 = dreiundzwanzig
24 = vierundzwanzig
25 = fünfundzwanzig
26 = sechsundzwanzig
27 = siebenundzwanzig
28 = achtundzwanzig
29 = neunundzwanzig
30 = dreiβig
31 = einunddreiβig
32 = zweiunddreiβig
40 = vierzig
50 = fünfzig
60 = sechzig
70 = siebzig
80 = achtzig
90 = neunzig
100 = ( ein )hundert
101 = ( ein )hunderteins
102 = ( ein )hundertzwei
200 = zweihundert
300 = dreihundert
400 = vierhundert
500 = fünfhundert
600 = sechshundert
700 = siebenhundert
752 = siebenhundertzweiundfünfzig
1.000 = ( ein )tausend
1.001 = ( ein )tausendeins
1.002 = ( ein )tausendzwei
2.000 = zweitausend
258.327 = zweihundertachtundfünfzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig
1.000.000 = eine Million
2.000.000 = zwei Millionen
2.999.999 = zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig
1.000.000.000 = eine Milliarde
1.000.000.000.000 = eine Billion

Σχηματισμός των τακτικών αριθμητικών


Από τo 1. -19. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –teΕξαίρεση: der, die, das erste, der, die, das dritte.
Από το 20., -…. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –ste.


Zahl(=αριθμός) + -te1. -19.Zahl +steab (=από) 20.
der, die, daserste1.zwanzigste …20.
zweite …2.einundzwanzigste ...21.
dritte …3.zweiunzwanzigste …22.
vierte ….4.
fünfte ….5.hundertste …100.
sechste …6.hunderterste …101.
hundertzweite …102.
zehnte …10.hundertdreißigste …130.
11.
neunzehnte …19.tausendste …1000.
Ακούστε τα!
Τα τακτικά αριθμητικά είναι επιθετικοί προσδιορισμοί και παίρνουν τις καταλήξεις επιθέτου, ανάλογα με την κλίση του επιθέτου Για να διακρίνουμε ένα τακτικό αριθμητικό από ένα απόλυτο αριθμητικό, βάζουμε μετά το ψηφίο μια τελεία : 1. 2. 3.
Λέμε:
der, die, das letzte… (όπου τελίτσες κάποιο ουσιαστικό) ( letzte=τελευταίο, vorletzte=προτελευταίο)
der, die, das vorletzte …
Γράφουμε:
der erste Schüler, der zweite Schüler, dritte…, … zwölfte Schüler,
der 13. Schüler, der 14. …, der 20. Schüler

Από το 1. -12. το τακτικό αριθμητικό γράφεται με γράμματα. Από το 13. και μετά γράφεται ως ψηφίο, ως αριθμός. Η ημερομηνία γράφεται με ψηφία
3.11.2012 (der dritte Elfte zweitausendzwölf) (μόνο η ημέρα και ο μήνας λέγονται με τακτικό αριθμητικό, το έτος με απόλυτο)
Η πρόθεση που χρησιμοποιούμαι με τις ημερομηνίες είναι συνήθως το am:
Am 23.12. 2012 (am dreiundzwanzigsten Zwölften zweitausendzwölf)

Άλλα παραδείγματα:
Heute ist der 7. 11. 2012. - Heute ist der siebte Elfte zweitausendzwölf.
heute= σήμερα
Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 7.12. Geburtstag. (Ich habe am siebten Zwölften Geburtstag)
Με το am οι καταλήξεις είναι:
am -ten έως το 19 και am -sten από το 20 και μετά


Ein Lied zum Lernen der Wochentage und der Ordinalzahlen (1. – 7.).

Ένα τραγούδι για να μάθεις τις ημέρες της εβδομάδας και τα τακτικά αριθμητικά (1 – 7).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q_8hwdOExDc#!
Das Lied der sieben Wochentage

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag , Samstag, Sonntag.

Das sind die sieben Wochentage, hörst du, was ich sage?

Das sind die sieben Wochentage, hast du sonst noch 'ne Frage.

Montag ist der (1.) erste, Dienstag ist der (2.) zweite, Mittwoch ist der (3.) dritte,und Donnerstag der (4.) vierte Wochentag. Freitag ist der (5.) fünfte, Samstag ist der (6.) sechste, Sonntag ist der (7.) siebte und dann geht's von vorne los.

Text und Musik: Detlef Cordes